راهنمای نصب چشم و مگنت بی‌سیم دزدگیر اماکن کلاسیک
راهنمای نصب چشم و مگنت بی‌سیم دزدگیر اماکن کلاسیک

راهنمای نصب چشم و مگنت بی‌سیم دزدگیر اماکن کلاسیک

کددهی چشم بی‌سیم (زون ۲):

جهت کددهی چشم بی‌سیم لازم است:

 • چهار جامپر داخل کادر (D0 ، D3 ،D2 ،D1) را مانند شکل و بقیه جامپرها را به صورت دلخواه بچینید، سپس چشم را روشن نمایید.
  نصب چشم و مگنت بی‌سیم دزدگیر اماکن کلاسیک
 • سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.
 • سپس شاسی داخل چشم را فشار دهید.
 • دزدگیر بیپ ممتد می‌زند در این حالت چشم کد گرفته و می‌توانید آن را نصب نمایید.
 • جهت اضافه نمودن چشم فقط لازم است جامپر چشم را مانند چشم نصب شده تنظیم نمایید.
 • در این حالت شما می‌توانید به تعداد دلخواه چشم بی‌سیم به دستگاه اضافه نمایید.

کددهی شوک سنسور بی‌سیم (زون ۲):

جهت کددهی شوک سنسور بی‌سیم لازم است:

 • چهار جامپر داخل کادر (D3 ،D2 ،D1 ،D0) را مانند شکل قرار دهید و بقیه جامپرها را به صورت دلخواه بچینید، سپس شوک سنسور را روشن نمایید.
  نصب چشم و مگنت بی‌سیم دزدگیر اماکن کلاسیک
 • سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.
 • شوک سنسور را تحریک نمایید.
 • دزدگیر بیپ ممتد می‌زند. دراین حالت شوک سنسور کد گرفته است و آماده نصب می‌باشد.
 • جهت اضافه نمودن شوک سنسور فقط لازم است جامپر شوک سنسور را مانند شوک سنسور نصب شده تنظیم نمایید.
 • در این حالت شما می‌توانید به تعداد دلخواه شوک سنسور بی‌سیم به دستگاه اضافه نمایید.

 کددهی مگنت بی‌سیم (زون ۲):

جهت کددهی مگنت بی‌سیم لازم است:

 • چهار جامپر داخل کادر (D3 ،D2 ،D1 ،D0) را مانند شکل قرار دهید و بقیه جامپرها را بصورت دلخواه بچینید و مگنت را روشن نمایید.
  نصب چشم و مگنت بی‌سیم دزدگیر اماکن کلاسیک
 • سپس فیوز AUX دستگاه را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید.
 • مگنت را تحریک نمایید.
 • دزدگیر بیپ ممتد می‌زند در این حالت مگنت کد گرفته است و آماده نصب می‌باشد.
 • جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر مگنت را مانند مگنت نصب شده تنظیم نمایید.
 • در این حالت شما می‌توانید به تعداد دلخواه مگنت بی‌سیم به دستگاه اضافه نمایید.

نکته مهم: دستگاه‌های دزدگیر اماکن کلاسیک که قابلیت تفکیک زون ۲ و ۳ را دارد. بعد از کددهی، جامپر (D0) را به پایه (N-H) تغییر دهید.